Posts Tagged ‘Lakshmi Narasimhar’

Visit to Avaniyapuram Nava Narasimhar Temple

Posted by: raju0704 on April 28, 2009